معلمان در دوران آموزش مجازی

آموزش مجازی چه تغییراتی در روش تدریس معلمان ایجاد کرده است؟ دبیران، در شیوه آموزش آنلاین با چه مشکلاتی روبرو بوده اند؟ محاسن و محدودیت های تدریس در آموزش مجازی چیست؟ بستر آموزش مجازی چطور باعث ارتقاء توانایی های معلم ها خواهد شد؟

میهمان: «پیمان اکبری»
-کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت.
-کارشناسی ارشد مدیریت آموزش از دانشگاه شهید بهشتی.
-مولف کتاب های آموزشی.
-معاون آموزشی دبیرستان های علامه حلی ۲و۱۰.
-مسئول المپیاد و معلم مدرسه فرزانگان ۱.

تاريخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

.