مدیران مدارس در دوران آموزش مجازی

نقش مدیران و معاونان در آموزش مجازی چیست؟ مدیران چه مطالبی را در آموزش کارکنان و ارزیابی عملکردشان در نظر بگیرند؟مدیران چطور می توانند فضای بهتری در آموزش مجازی فراهم کنند تا معلمان راحت تر کار کنند؟

میهمان: «دکتر منصور شیرزاد»
-دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
-دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران
-معاون توسعه سازمان و سرمایه های انسانی شرکت شناسا
-مدیر دبیرستان مفید ونک (از سال ۸۷ تا ۹۲)
-معاون آموزشی مجتمع مفید(از سال ۸۵تا ۸۷)

تاريخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

.