مدرسه محوری

تصورات ما از مفهوم «مدرسه محوری» چیست؟ قدیم ها تصمیم گیری در مدارس با معلم ها و مکتب دار ها بود اما با رسیدن به دوران مدرن، به تدریج قدرت از آنها گرفته شد و به لایه های بالاتر سپرده شد. امروز، محور قرار گرفتن مدرسه در آموزش، بسیار مهم است. یکی از ویژگی های مدرسه محور بودن برخورداری از قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های عملیاتی، مشارکت خانواده ها و پاسخگو بودن به نظارت و ارزیابی بیرونی است. امروزه مدرسه محوری با چه اولویت هایی مورد توجه قرار می گیرد؟ مدرسه محوری در عمل به چه معناست؟

میهمان: «مهندس منا نیک روش»
-مدیر مجتمع آموزشی دخترانه ضحی (منطقه ١ آموزش و پرورش شهر تهران)
-دبير هندسه
-دانش آموخته مهندسي برق از دانشگاه اميركبير

تاريخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

.