فرهنگ شفافیت در آموزش مجازی

ما در دوره ای زندگی می کنیم که بخاطر شیوع کرونا، شفافیتی را در برخی حوزه ها تجربه می کنیم که پیش از این ندیده بودیم. بطور مثال کلاس های مدارس، تا قبل از کرونا توسط والدین قابل نظارت مستقیم نبود. با مجازی شدن کلاس ها، آنچه در کلاس اتفاق می افتد می تواند برای همه آشکار شود. این تغییر ناگهانی، شیوه تدریس معلمان را متحول کرده است…. این تحول چیست؟ چنین شفافیتی چه تاثیری بر سیستم آموزش مان دارد؟

میهمان: «دکتر فرشید خورشیدنام»
-عضو هیات علمی دانشگاه و معلم مدرسه انرژی اتمی

تاريخ انتشار: ۲۲ بهمن ١٣٩٩

.