انگیزش و بهداشت روان در دوران آموزش مجازی

دانش آموزانی که با آموزش مجازی بهتر رشد کردند، چگونه هیجان های خود را مدیریت می کنند؟ انگیزه بیرونی و درونی افراد چه ارتباطی با آموزش مجازی دارد؟دبیران چطور هیجان ها و رفتار های سازگارانه در دانش آموز را تقویت کنند؟ در دوران کرونا، مدیران با چه روش هایی بهداشت روان را ارتقاء می دهند؟

میهمان: «دکتر امیر تیموری»
-فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی
-دکتری روانشناسی تربیتی
-دبیر مطالعات اجتماعی مدارس سمپاد
-مشاور و مسئول پایه مدارس سمپاد
-معاون آموزشی دبیرستان دوره اول نگاه نو

تاريخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

.