آزمون سمپاد

🔹معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان (از ۱۳۹۶) در گفت و گو با “دوات”:

– “شرط اینکه آموزشگاه ها بتوانند خدمت مفیدی به نظام تعلیم و تربیت ارائه کنند این است که سیاستگذار یا مدیر دولتی برگزار کننده، محتوای آزمون را به شکلی طراحی کند که فعالیت آماده سازی برای آن آزمون، فعالیت مفیدی باشد.”

 

– “در حوزه پذیرش توصیه نامه، آزمون سمپاد بسیار خوشنام است. مدیران این حوزه در مقابل خواسته هایی که حتی از درون وزارتخانه بوده است، پایمردی کرده اند.”

🔹میهمان: «رضا گلشن مهر جردی»

 

– مدیر کل شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان از سال۱۳۹۷.

– معاون مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان از سال ۱۳۹۶.

– مدیر امور پرورشی سازمان استعدادهای درخشان از سال ۱۳۸۸، مدیر پژوهشی از سال ۱۳۸۳و مدیر فوق برنامه از سال ۱۳۸۱.

– تدریس در مدارس علامه حلی ۱ از سال ۱۳۷۷.

– دانشجوی دکتری رشته تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران.

– کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی.

– کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف .

– دانش آموخته مدرسه علامه حلی۱ تهران در سال ۱۳۷۶.

🔹موسیقی پادکست : موسیقی متن فیلم «ویل هانتینگ نابغه».

تاریخ انتشار: ۱ دی